Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK PROTOKOLÜ

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip OLİMPİA OTO CAMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak aşağıda belirtilen kapsamda bazı kişisel verilerinizi işliyoruz.  

2. Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Veriler:  

Tarafımıza, sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz firmanızın yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve Şirketimizce işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi: Ad, Soyadı, T.C Kimlik No

İletişim Verisi: E-posta adresi ve telefon numarası

Araç Verisi: Araç marka, model, yıl, plaka ve araç kilometresi vb.

Faydalanılan kampanya bilgisi

3. İşlenen Kişisel Veriler ve Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmesi, hakkın tesisi ve kullanılması bakımından zorunlu olması, ,ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, iş ortaklarımızla iş süreçlerinin yürütülebilmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülebilmesi, ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrolü, ücretlendirme, faturalandırma vb işlemlerin yönetilmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmektedir ve aynı amaçlarla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde OLİMPİA OTO CAMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, OCP OLİMPİA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, icra ve sair yollarla alacak takibini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz (örneğin, açıkça yetki vermiş olduğunuz avukatınız, kısıtlılar için vasiler vb.), avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yetkili resmi merciler, ile ve sayılan amaçları gerçekleştirme üzere gerekli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir. 

    • Taraflar arasında akdedilecek sözleşmelerin uygulanabilmesi ile şart ve koşullarının yerine getirilmesi için; 

    • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz firmaya Şirket tarafından sağlanan hizmete ilişkin işlerin ve bu hizmetin sağlanması için gerekli olan iletişimin koordinasyonu,  yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, 

    • Şirket’in hizmet sunumunda etkin rol oynayan bayi ve/veya aracılar ile akdedilen sözleşmelerin ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi,  

    • Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

    • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

    • İlgili kişi ile iletişim sağlanması, 

    • Bilgi ve veri güvenliğinin temini ile bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, 

    • Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, 

    • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  

    • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 

    • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile çıkabilecek anlaşmazlıkların/ uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi, 

    • Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde kanuni yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir. 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine bağlı olarak yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer çeşitli toplama kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

6. İmha Politikası

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1-f maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82. Maddesi ile Türk Ceza Kanununun 138. Maddesine göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı aşağıdaki haklarınız doğrultusunda ve usule uygun şekilde talep etmeniz halinde geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 7. Veri Sahibinin, Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şirkete başvurarak,

    • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

    • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

    • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    • Kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    • Kişisel verilerin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. OTO CAMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERİ POLİTİKASI

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’in www.otocamasistans.com internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “….” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin Aydınlatma Metni’nin tamamını okuduğumu, anladığımı ve Şirket’in Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Aydınlatma Metni’nin her bir sayfasını eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Gizlilik Sözleşmesi

ÇEREZ POLİTİKASI

www.otocamasistans.com alan adlı internet sitesi (“Site”), OLİMPİA OTO CAMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından işletilmektedir.

Şirket, işbu Çerez Politikası aracılığıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Sitenin işletilmesi sırasında kullanılan çerez türleri ve kullanılma amaçları, çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve yapılan tercihlerin değiştirilmesine ilişkin olarak Site kullanıcılarını bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Şirket olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu sebeple işbu Çerez Politikası da bu doğrultuda zaman zaman güncellenecek olup, Çerez Politikası’nın güncel hali www.otocamasistans.com/cerez-politikasi  adresinde yayımlanarak sizlerin erişimine her daim hazır bulundurulacaktır.

1. Sitede Kullanılan Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

Çerezler internet siteleri tarafından internet tarayıcılarına depolanan küçük bilgi dosyalarıdır. Sitemizde hem oturum çerezlerini (sadece tarayıcınızı kapatana kadar var olan) hem de kalıcı çerezleri (daha uzun, belirlenmiş bir süre için var olan) kullanıyoruz. Sitede kullanılan çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

- Gerekli/Zorunlu Çerezler: Bu tür çerezler, Sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve Sitenin sunduğu tüm özellikleri kullanabilmenizi sağlar. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde Sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir. Bu çerezler; form doldurma ve aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemi hatırlama gibi amaçlarla kullanılır. Bu çerezler kimliğinizi belirleyebilecek herhangi bir bilgi depolamaz.

- Performans Çerezleri: Bu tür çerezler, Siteyi iyileştirebilmek amacıyla, Sitenin kullanım şekli ve süresi ile karşılaşılan hata mesajları hakkında bilgi toplar. Bu çerezler kimliğinizi belirleyebilecek herhangi bir bilgi depolamaz.

- İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcı tercihlerine dayalı olarak Siteyi kişiselleştirmeyi sağlar. Kullanıcı adı, dil tercihleri, bulunulan bölge gibi verilerin sonraki ziyaretlerinizde de hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller. Bu çerezler kimliğinizi belirleyebilecek herhangi bir bilgi depolamaz.

- Reklam/Pazarlama Çerezleri: Kullanıcıların ilgi alanlarına uygun olan içerikleri/ürünleri sunmak amacıyla kullanılır. Sitede sunulan reklamları ve içeriği kişiselleştirmek, sitede aynı reklamı görme sıklığını sınırlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir. Site ziyaretine ilişkin bilgiler reklam veren kuruluşlarla paylaşılır.

Sitemizde hem birinci taraf çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

2. Üçüncü Taraf Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Sitede ayrıca üçüncü taraf çerezlerin indirilmesine izin verilir. Söz konusu içeriği barındıran bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, bu internet sitelerinden gelen çerezler karşınıza çıkabilir. Bu düğmelerden birine tıkladığınızda, içeriği paylaşmayı seçtiğiniz hizmet tarafından bir çerez yüklenebilir. Bu üçüncü taraf çerezler, kontrolümüz altında değildir. Kullanımları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili üçüncü tarafın internet sitesini ziyaret ediniz. Site, Google Analytics çerezlerini kullanır. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler, gizlilik uygulamalarına uygun olarak ABD'deki sunuculara Google tarafından aktarılacak ve depolanacaktır. Google’ın gizlilik uygulamaları ve bunların Google Analytics’e nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

• Google Analytics gizliliğe genel bakış  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr

• Google Analytics kapsamı dışında kalma https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

3. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tüm Çerez türlerini kabul etmeden de Siteyi görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları istediğiniz zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Çerezlerinizi yönetme ayarlarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda veya çerez ayarlarını değiştirdiğinizde, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’e bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.